Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven

Toelichting bij de collecties: samenstelling en raadpleging

Het Erfgoedcentrum werkt sinds juni 2006 aan de opbouw en de ontsluiting van verschillende collecties. U kunt deze collecties raadplegen via de online catalogus en/of in de studiezaal. De studiezaal is geopend op donderdagen en vrijdagen van 9.00 tot 17.00 uur. We raden u aan om van tevoren een afspraak te maken. Let u op de voorwaarden om archiefmateriaal in te zien.

Archieven

Ruim 100 kloostergemeenschappen participeren in het Erfgoedcentrum. Inmiddels heeft de helft daarvan het archief daadwerkelijk overgebracht naar Sint Agatha. In die archieven bevinden zich geschreven en gedrukte documenten, maar ook audiovisuele materialen: foto's, dia's, geluidsbanden enz.

Ca. 50 archiefinventarissen zijn reeds online beschikbaar. De presentatie van andere inventarissen wordt voorbereid. Archiefinventarissen die nog niet online beschikbaar zijn, kunnen in de studiezaal worden ingezien.

De meeste kloosterarchieven die het Erfgoedcentrum beheert, zijn nog niet afgesloten: de kloostergemeenschappen brengen op gezette tijden aanvullingen over, die in de inventarissen worden verwerkt. Om die reden hebben veel inventarissen geen doorlopende nummering.

De meeste archiefinventarissen zijn op dezelfde manier ingedeeld. Ze zijn voorzien van een inleiding met informatie over de archiefvormer, het archief en de voorwaarden om het archief te raadplegen. In de inventaris zelf vindt u achtereenvolgens het bestuursarchief van de kloostergemeenschap, de huisarchieven, de persoonsarchieven en overige deelarchieven. Het audiovisueel materiaal en de publicaties zijn in veel gevallen in aparte rubrieken ondergebracht.

Attentie! Voor het inzien van archiefmateriaal is het in veel gevallen nodig om schriftelijke toestemming te verkrijgen van de eigenaar van het betreffende archief. In de inleiding bij elke inventaris staat vermeld welke afspraken er voor dat archief gemaakt zijn. Een aanvraagformulier voor het verkrijgen van schriftelijke toestemming kan u per mail of per post worden toegezonden: info@erfgoedkloosterleven.nl. De aanvraagprocedure vergt één tot twee weken tijd.

Deze link voert u rechtstreeks naar een zoekscherm voor de archieven.

Bibliotheek

De bibliotheek bevat ca. 25.000 titels en bestaat uit twee hoofdbestanddelen: de oude bibliotheek van het kruisherenklooster en een specialistische bibliotheek over het kloosterleven in Nederland die nog in opbouw is.

De kruisherenbibliotheek bevat een tachtigtal middeleeuwse handschriften, 143 incunabelen en ca. 9.000 drukwerken uit de periode vóór 1800. Het overgrote deel van deze titels is inmiddels te vinden in de online bibliotheekcatalogus, aan de registratie van de overige titels wordt gewerkt.

De bibliotheek over het kloosterleven wordt sinds 2006 opgebouwd. De publicaties zijn afkomstig van alle kloostergemeenschappen die aan het erfgoedproject deelnemen. De catalogus is te vinden op het internet. Voor zover relevant zijn deze titels voorzien van trefwoorden.

Boeken en tijdschriften staan in deels open opstelling in de studiezaal en deels in het depot. De laatste kunnen ter plaatse worden aangevraagd.

Publicaties die bij binnenkomst in de archieven waren opgenomen, blijven doorgaans bewaard in die archieven. Voor het raadplegen van deze publicaties gelden soms dezelfde voorwaarden als bij de archieven (zie boven).

Deze link voert u rechtstreeks naar een zoekscherm voor de bibliotheek.

Beeldbank

Het Erfgoedcentrum bewaart meer dan 200.000 afbeeldingen, die bij binnenkomst onderdeel uitmaken van de kloosterarchieven. Het gaat met name om foto's, dia's, prentbriefkaarten en tekeningen.

Een klein deel van de afbeeldingen is inmiddels gedigitaliseerd. Deze afbeeldingen kunt u online raadplegen in de beeldbank. Beschrijvingen van de overige afbeeldingen zijn te vinden in de archiefinventarissen. Deze kunnen worden geraadpleegd als archiefmateriaal (zie bovenstaand).

Deze link voert u rechtstreeks naar een zoekscherm voor de beeldbank.

Voorwerpen

De verzameling van ca. 3.500 voorwerpen in het Erfgoedcentrum bestaat uit twee hoofdbestanddelen: de (kunst)historische objecten van de kruisheren en de collectie historische voorwerpen van andere kloostergemeenschappen.

De voorwerpen van de kruisheren omvatten onder andere: beelden, gedenkstenen, meubels, kerkmeubels, gedenklijsten, glas-in-lood, prenten, schilderijen, tekeningen, devotionalia, kandelaars, liturgisch vaatwerk, relieken, textilia, etnografica, servies, profaan zilver en varia.

De collectie kloosterlijke voorwerpen van andere orden en congregaties is in opbouw. Het gaat om een selectie van voorwerpen uit verschillende kloosters: over het dagelijks leven in een kloostergemeenschap, over liturgie en geestelijk leven, over de geschiedenis van de gemeenschap en over de werkzaamheden van kloosterlingen.

De collectie voorwerpen van het Erfgoedcentrum kan worden geraadpleegd in de online catalogus. Over de voorwerpen kan op aanvraag nadere informatie worden verstrekt.

Deze link voert u rechtstreeks naar een zoekscherm voor de voorwerpencollectie.